Rekrutacja do projektu

 tl_files/tiny_templates/logo.jpg

 

Szanowni Rodzice!

Rekrutacja do projektu pn. „Żłobek szansą powrotu rodziców do pracy”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata
2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa II. Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa,
Działanie 2.2 Działania na rzecz równowagi praca – życie

 

W dniach 30 grudnia 2019 r. w godz. 8:00-15:00 i 31 grudnia 2019 r. w godz. 8:00-12:00 odbędzie się rekrutacja uczestników/czek do projektu  
pn. „Żłobek szansą powrotu rodziców do pracy”

W rekrutacji do projektu mogą wziąć udział rodzice/opiekunowie prawni dzieci, zamieszkujący na terenie Miasta Suwałk i sprawujący opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 powracający na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem
dziecka lub pozostający bez pracy.

Formularz zgłoszeniowy oraz deklarację uczestnictwa w projekcie należy złożyć
w Biurze Projektu w ww. terminie.

Wzory dokumentów rekrutacyjnych oraz Regulamin rekrutacji dostępne są w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej Żłobka Miejskiego w Suwałkach pod adresem:
http://www.zlobekmiejski.suwalki.pl/kamedulska/projekt-pn-zlobek-szansa-powrotu-rodzicow-do-pracy.html

Szczegółowe informacje oraz kontakt w sprawie projektu:

Biuro Projektu
Żłobek Miejski w Suwałkach

Kamedulska 3

16-400 Suwałki

tel. 87/566-47-06

 

Wróć